GIỎ HÀNG Tìm kiếm

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

|ALT|
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

 


Số: 116/TB-HĐQT-CNTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  04 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản

 


Kính gửi:   Các Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản

 

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tại ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2018 để hưởng quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản xin trân trọng Thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty “Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản” với các nội dung chi tiết như sau:

1.     Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/4/2018.

2.     Địa điểm: Hội trường Lầu 1- Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, số 244  Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.     Thành phần:

a) Các Quý cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu Chứng khoán của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản tại thời điểm chốt ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.

b) Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

4.     Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau,

a) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017.

b) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

c) Thông qua các Tờ trình:

§  Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017;

§  Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;

§  Ủy quyền Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

§  Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

§  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và ban hành Điều lệ theo quy định tại Nghị định 71/NQ-CP ngày 06/6/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ;

§  Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo quy định tại Nghị định 71/NQ-CP ngày 06/6/2017, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ;

§  V/v giấy tờ về tài sản bảo đảm tiền vay theo yêu cầu tại công văn số 226/NHNoHCM-XLN ngày 20/11/2017 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Tp.HCM;

§  Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

d) Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023;

e) Các nội dung khác (nếu có).

5.     Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018:

          Quý cổ đông tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội vui lòng đăng ký trực tiếp với Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Tại trụ sở Công ty: số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

hoặc qua số điện thoại    : 028.38729751 – số di động: 090 808 5169

hoặc qua fax                   : 028.38729749 – 028.38727181.

Thời gian đăng ký đến trước 16 giờ 00 phút ngày 17/4/2018.

          Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội, xác nhận tham dự Đại hội bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, xuất trình CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền, mẫu giấy xác nhận, ủy quyền tham dự họp Đại hội có thể tải từ website http://www.seameco.com.vn

          Các tài liệu liên quan đến nội dung của Đại hội sẽ được đăng tải trên website http://www.seameco.com.vn kể từ ngày 05/04/2018.

          Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 mà Công ty gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp thì thông báo này thay cho Thư mời họp.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Bà Lê Thị Hải An - Thư ký công ty.

(Điện thoại : 0908 085169)

Trân trọng thông báo./. 
Vui lòng bấm vào đây để tải về tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

|ALT| |ALT| |ALT|
     
Một số tin khác
- Công Bố Thông Tin Về Việc Phong Tỏa Tài Khoản Giao Dịch
- Công Bố Thông Tin Hợp Đòng Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2019
- Báo Cáo Về Sở Hữu Của Cổ Đông Lớn, Nhà Đầu Tư Nắm Giữ Từ 5% Trở Lên
- Cho Thuê Kho 720m2
- Công Bố Thông Tin Thành Viên Hội Đồng Quản Trị (2018-2023) Và Ban Kiểm Soát (2019-2023)
- Báo Cáo Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn 06 Tháng Đầu Năm 2019
- Biên Bản Và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2018
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2024 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN