GIỎ HÀNG Tìm kiếm
Nghị quyết Thông Qua Nội Dung Và Thời Gian Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
|ALT|
 

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

          Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, như sau:

          1. Thời gian tổ chức vào lúc: 08 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022.

          2. Địa điểm: tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, địa chỉ số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 3. Thống nhất chương trình và các tài liệu trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

3.1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại đại hội ; Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

3.2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 (đính kèm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty);

3.3 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

3.4 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021;

3.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

3.6 Tờ trình v/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 trên cơ sở đề xuất ý kiến của BKS công ty;

3.7 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 288.000.000 đồng (bằng chữ: hai trăm tám mươi tám triệu đồng);

Chi tiết nội dung nghị quyết tại đây

Một số tin khác
- Thư Mời Họp ĐHCĐ Thường Niên Năm 2022 Và Tài Liệu Đại Hội
- Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Giao Dịch Giữa Công Ty Và Người Có Liên Quan Của Người Nội Bộ
- Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 6 Tháng Đầu Năm 2023
- Báo Cáo Thường Niên Năm 2021
- Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2015
- Quyết Định Bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Nhiệm Kỳ 2023 - 2028
- Công Bố Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2023
- Biên Bản, Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022
- Thông Báo Tỷ Lệ Sở Hữu Nước Ngoài Tối Đa Của Công Ty
- Quyết Định Bổ Nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | TIN TỨC & SỰ KIỆN | CỔ ĐÔNG | LIÊN HỆ
Bản quyền ® 2024 SEAMECO
Designed & developed by EMSVN